‼️ IMPORTANT! CĂUTĂM COLEGI NOI!!!

Instituţia Prefectului Judeţul Buzãu, cu sediul ĩn mun. Buzãu, B.dul Nicolae Bãlcescu nr. 48, organizeazã concurs de recrutare ȋn funcţia publicã de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale, ȋn data de 16.08.2022, proba scrisã.Durata normală a timpului de muncă pentru ocupantul postului este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

📌 Condiţiile de participare la concurs:- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ĩn domeniul juridic . – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

📌 Dosarele de ȋnscriere la concurs se depun la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Buzãu, în perioada 15.07.2022 – 03.08.2022.

📌 Concursul constã ȋn urmãtoarele probe:I. Selecţia dosarelor: ȋn termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului de depunere a dosarelor;II. Proba scrisã: se va susţine ȋn data de 16.08.2022, ora 1000, la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Buzãu;III. Interviul: se va susţine ȋn maximum 5 zile lucrãtoare de la data susţinerii probei scrise.

📌 Bibliografia / tematica Bibliografie : Constituţia României, republicată; O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

 Titlul II- Proprietatea privată și titlul VI- Proprietatea publică din Codul civil-prin Legea nr.287/2009 cu modificările și completările ulterioare;

 Cartea I – Dispoziții generale, Titlul II- Participanții și procesul civil, Titlul IV- Actele de procedură , Cartea II- Titlul I – Procedura în fața primei instanțe și Titlul II -Căile de atac din Codul de Procedură Civilă adoptat prin Legea nr.134/2010 cu modificările și completările ulterioare;

 O.G. nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament ȋntre femei și bãrbaţi, republicatã cu modificãrile și completãrile ulterioare;

 O.G.nr. 137/2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicatã cu modificãrile și completãrile ulterioare.

📌 Facem menţiunea cã bibliografia este aceeași cu tematica.

📌 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Buzãu, persoanã de contact, doamna Pinţoiu Daniela Maria – consilier ȋn cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Buzãu, telefon 0238.719543, interior 29044; email:prefect@prefecturabuzau.ro.

cnpaulescu.ro

By Orjan Vlad Stefan

Atunci când aproape toată lumea spune „Nu se poate!”, există totuși câțiva oameni care spun „Hai să găsim o soluție!”. Email: stiripesursebz@gmail.com Whatsapp: 0744270854

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *