adrian druga breaza

Un document al Curții de Conturi arată că s-au găsit mai multe încălcări ale prevederilor legale la Primăria Breaza, din județul Buzău.

Raportul de audit de conformitate privind „Regularitatea Și corectitudinea plăților pentru cheltuieli de capital efectuate de către unitățile administrativ-teritoriale, precum si verificarea modului de punere în funcțiune a obiectivelor de investiții ” la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Breaza, elaborat de Curtea de Conturi, arată că la Breaza, localitate din județul Buzău, nu au fost respectate prevederile legale cu privire la evidența financiar contabilă și efectuarea înregistrărilor contabile aferente cheltuielilor de capital și cele referitoare la constituirea garanțiilor de bună execuție. De asemenea, s-a constatat achiziționarea dublă a cantității de echipamente IT necesară pentru desfășurarea activităților didactice, urmare inițierii defectuoase a unei proceduri de achiziție, conform puterea.ro.

Ce a constatat Curtea de Conturi la Breaza

1. Nu au fost respectate în toate cazurile prevederile legale cu privire la evidența financiar contabilă și efectuarea înregistrărilor contabile aferente cheltuielilor de capital, astfel:

– au fost menținute eronat în contul 231 ”Active fixe în curs de execuție”, 4 lucrări de investiții în valoare de 2.020.621,26 lei, finalizate și recepționate;

– au fost înregistrate în contul de active fixe cu întârziere de peste un an, 2 lucrări de investiții în valoare de 293.913,20 lei a, finalizate și recepționate;

– în cazul a 2 operațiuni în valoare totală de 332.894,17 lei, reprezentând lucrări aferente unor construcții aparținând domeniului public (neamortizabile) și bunuri, a fost înregistrată în contabilitate numai cheltuiala aferentă (cont 628 Alte cheltuieli executate de terți), fără a evidenția și mijloacele fixe recepționate și/sau Fondul mijloacelor fixe aparținând domeniului public al unității administrativ-teritoriale .

Cauză: nerespectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în contabilitate a lucrărilor de investiții care au fost finalizate și recepționate și a cheltuielilor de capital și funcționarea defectuoasă a formelor de control intern instituite la nivelul entității.

Consecință: Denaturarea valorii contabile reale a patrimoniului public și/sau privat al UAT.

Recomandare: Înregistrarea corectă în contabilitate a activelor fixe. Verificarea periodică a sumelor reflectate în contul 231 Active fixe corporale în curs de execuție ” și concilierea acestor sume cu rezultatele obținute în urma inventarierii generale a patrimoniului.

2. Nu au fost respectate prevederile legale și contractuale referitoare la constituirea garanțiilor de bună execuție, astfel:

  • nu a fost constituită garanție de bună execuție în sumă totală de 9.860 lei pentru două contracte de lucrări încheiate pentru realizarea obiectivelor de investiții Înființare parc recreativ sat Vispești, și Lucrări de foraj pentru extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în com. Breaza
  • nu a fost solicitată constituirea garanției de bună execuție pentru contractul de servicii de proiectare nr.6084/05.10.2022 în valoare de 321.300 lei, încheiat pentru realizarea obiectivului ”Modernizare Rețele Drumuri’
  • pentru contractul de furnizare bunuri din domeniul tehnologiei- IT, nr. 7595/09.11.2020 în valoare de 248.106,67 lei, polița de asigurare în valoare de 10.425 lei, nu acoperă întreaga perioadă de garanție, stabilită prin art.5.1, 11.2 din Contract.

Cauză: lipsa unei proceduri operaționale specifice cu privire la constituirea sau actualizarea garanției de bună execuție și a unui circuit al documentelor aferente; disfuncționalități în exercitarea controalelor interne privind urmărirea respectării prevederilor contractelor de lucrări încheiate.

Consecință: imposibilitatea autorității contractante de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului și în perioada de garanție acordată, în limita neconformităților descoperite, în cazul în care executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

Recomandare: Extinderea verificărilor la toate contractele de proiectare lucrări aflate în derulare și în funcție de rezultatele verificării se vor iniția demersurile legale în vederea constituirii și sau actualizării garanțiilor de bună execuție. Elaborarea unei proceduri operaționale, privind constituirea și actualizarea garanțiilor de buna execuție și monitorizarea modului de implementare și aplicare a procedurilor de lucru elaborate.

S-a cumpărat aceeași marfă de două ori

În derularea procedurilor de audit a fost constatat și un caz important de semnalat respectiv achiziționarea dublă a cantității de echipamente IT necesară pentru desfășurarea activităților didactice, urmare inițierii defectuoase a unei proceduri de achiziție, astfel:

– entitatea a inițiat în data de 23.09.2020 achiziția de echipamente IT prin procedura simplificată, în baza OUG nr. 144/24.08.2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar universitar 2020 2021 în contextul riscului de -infecție cu coronavirus SARS-CoV-2, fără să aibă aprobată finanțarea din fonduri externe nerambursabile și conform condițiilor stipulate in forma consultativă a Ghidului solicitantului si nu in forma finala a acestuia.

-a fost desemnată câștigătoare oferta SC GBC EXIM SRL București și a fost încheiat contractul de furnizare nr. 7595/09.11.2020 în valoare de 248.106,671ei. Contractul nu a fost executat, inițial din lipsă de finanțare. În data de 15.07.2021, UATC Breaza a anulat procedura de achiziție urmare verificării, efectuate, în data de 12.07.2021, de Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de organism intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate. Anularea procedurii de achiziție echipamente IT a fost contestată de GBC Exim SRL București la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor(CNSC).

-la o zi după anularea procedurii de atribuire, a fost aprobată finanțarea din fonduri externe nerambursabile a echipamentelor IT, prin contractul de finanțare nr.202/233t/16.07.2021. A fost lansată o nouă procedură de achiziție și au fost adjudecate ofertele a doi furnizori care au și livrat echipamentele IT.

– Prin Decizia nr. 491/C8/298/08.03.2022, CNSC a admis contestația SC GBC Exim SRL București și a dispus anularea Deciziei de anulare a procedurii de achiziție din data de 15.07.2021. Împotriva Deciziei CNSC, entitatea verificată a făcut plângere la Curtea de Apel Ploiești, plângere care a fost respinsă.

Urmare hotărârii Curții de Apel Ploiești, UATC Breaza și GBC Exim SRL au încheiat actul adițional nr. 1/18.11.2022 la contractul încheiat nr. 7595/09.11.2020 prin care a fost modificată durata contractului, perioada de garanție și sursa de finanțare(buget local).

Astfel au fost achiziționate aceleași echipamente IT și cu finanțare din bugetul local, echipamente date în exploatare parțial, restul fiind depozitate în magazia entității.

În cadrul misiunii de audit de conformitate echipa de audit a constatat unele aspecte referitoare la controlul intern care, se recomandă să fie avute în vedere pentru a fi remediate.

Compania bucureșteană e controlată de Claudia-Alina Boboc iar administrator este George Marian Boboc.

O altă constatare a Curții de Conturi a fost aceea că personalul nu a fost instruit cu privire la managementul riscului, nu s-au identificat riscuri privind cheltuielile de capital, nu au fost organizate întâlniri ale Comisiei de monitorizare în perioada auditată.

Recomandare: Stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor prin identificarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor, inclusiv măsuri de control, analiza și gestionarea riscurilor, operaționalizarea comisiei de monitorizare a riscurilor.

De asemenea, inspectorii Curții de Conturi au arătat că nu s-a asigurat formalizarea activităților de control pentru a monitoriza funcționarea acestora în condiții de eficiență.

Recomandare: Monitorizarea modului de aplicare a instrumentelor de control, pentru a se asigura că procedurile sunt respectate de către salariați în mod efectiv și continuu. Activitățile de supraveghere vor implica revizuiri ale activității realizate de salariați, testări prin sondaj sau orice alte modalități care confirmă respectarea procedurilor.

RAPID SUPER SERVICE
RAPID SUPER SERVICE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *