Un nou proiect pentru participare activă la viața comunității prin implementarea de servicii integrate în interiorul GAL Crivățul Sud-EST a luat naștere la Buzău. Prin implementarea proiectului se urmărește dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. Startul proiectului a fost dat la data de 28.01.2021 și se va termina la data de 28.12.2023. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 .

ZONA DE ACOPERIRE – GAL Crivățul de Sud Est.

Ce-și propune proiectul?

Unul dintre obiectivele acestuia este reducerea cu 251 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată rurală, acoperită de Strategia de Dezvoltarea Locală a Grupului de acțiune Locală Crivățul Sud-Est, din Buzău, prin implementarea unui pachet integrat în servicii.

ASOCIAȚIA INISTITUTULUI ROMÂN PENTRU EDUCAȚIE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ este liderul proiectului. Ceilalți doi parteneri sunt: ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CRIVĂȚUL DE SUD-ESTE ȘI ASOCIAȚIA ”FORMARE, DEZVOLTARE, ASISTENȚĂ-FORDA” BUZĂU.

Grupul Țintă este format din 251 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltarea a GAL Crivățul de Sud-Est astfel. Pentru respectarea principiului egalității, jumătate din numărul participanților vor fi femei.

Serviciile sociale se vor desfășura în Cadrul Centrului Multifuncțional de zi care are o capacitate corespunzătoare acoperirii tuturor serviciilor sociale din cadrul proiectului. În cadrul acestui centru se vor desfășura activități specializate de consiliere și informare prin servicii socio-educative și de socializare, fiind un centru de sprijin și orientare pentru reintegrarea și readaptarea adresate grupurilor cu risc social din teritoriul acoperit de SDL a GAL Crivățul de Sud Est.

Luni, 05.04.2021, a avut loc prezentarea proiectului, în localitatea Valea Râmnicului, acolo unde au participat reprezentanți ai UAT-urilor din zona de acoperirea al GAL Crivățul de Sud Est.

Condițiile de locuit ale comunităților marginalizate se vor îmbunătății. Acest lucru va fi posibil prin îmbunătățirea igienei locuinței pentru minim 111 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Cu această ocazie Petre Emanoil Neagu, a fost prezent și a declarat următoarele:

,,Trebuie să numim acest proiect, un zâmbet pentru fiecare, pentru că am uitat să mai și zâmbim!”, le-a transmis Petre Emanoi Neagu, președintele CJ Buzău, tuturor participanților.


Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială implementează începând cu luna ianuarie 2021 proiectul „Participare activa la viața comunității prin implementare de servicii integrate în teritoriul GAL Crivățul de Sud-Est”, în parteneriat cu GAL Crivățul de Sud-Est (Partener 1) și Asociaţia Formare, Dezvoltare, Asistenţă – Forda Buzău (Partener 2).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 5 -Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC-Regiuni mai puțin dezvoltate.

Proiectul se va implementa pe o durata de 35 luni, respectiv ianuarie 2021 – decembrie 2023 și are o valoare totală de 3.511.081,02 lei, din care 3.335.526,96 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, iar 175.554,06 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului consta în reducerea cu 251 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizata rurala acoperita de Strategia de Dezvoltare Locala a Grup de Acțiune Locala Crivățul de Sud-Est, județul Buzău, prin implementarea unui pachet integrat de servicii.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Creșterea accesului la servicii sociale pentru cel puțin 46 de copii din familii aflate în situații de dificultate și 10 copii ai căror părinți sunt plecați la munca în străinătate din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala GAL – Crivățul de Sud-Est în 35 de luni.

OS2. Creșterea accesului la servicii sociale pentru cel puțin 55 de vârstnici și 140 de adulți aflați în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala GAL – Crivățul de Sud-Est în 35 de luni.

OS3. Creșterea ocupării formale a populației de pe teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala GAL – Crivățul de Sud-Est în următorii trei ani, cu cel puțin 35 de persoane nou intrate pe piața muncii prin angajare sau ocupare pe cont propriu în 35 de luni.

OS4. Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 111 gospodării ai căror membri fac parte din grupul țintă al proiectului în 35 de luni.

OS5. Creșterea calității vieții pentru un număr de 251 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizata rurala acoperita de Strategia de Dezvoltare Locala a Grup de Acțiune Locala Crivățul de Sud-Est în 35 de luni.

Grup ținta

Grupul țintă (GT), respectiv populația în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Crivățul de Sud-Est formează comunitatea marginalizata căreia se adresează proiectul POCU. Teritoriul acoperit de SDL GAL Crivățul de Sud-Est cuprinde din punct de vedere geografic următoarele localități (comune și sate componente): comunele Balta Alba, Boldu, Râmnicelu, Vîlcelele, Ziduri, Valea Râmnicului, Puiești, Ghergheasa, Bălăceanu din județul Buzău și Racovița din județul Brăila.

DESCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ (GT): GT căruia se adresează proiectul este format din 251 persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au domiciliul/ locuiesc pe teritoriul acoperit de SDL GAL Crivățul de Sud-Est aprobată de PNDR 2014-2020 și sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială, prin încadrarea într-una din categoriile:

A. se află în risc de sărăcie,

B. se confruntă cu deprivare materială severă sau

C. trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

CATEGORII GT.

Din analiza de nevoi efectuată la nivel de comunitate din teritoriul acoperit SDL GAL Crivățul de Sud-Est, reies următoarele categorii de GT aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială pentru care proiectul se adresează cu prioritate, categorii cuantificate astfel:

 56 de copii aflați în situații de dificultate din care:

a) 46 copii proveniți din familii aflate în situații de dificultate: familii fără venituri sau cu venituri reduse, din medii defavorizate, familii cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitatea de a oferi condiții minimale de subzistenta, creștere și educație, copii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copii care au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), alte situații de vulnerabilitate (ex: etnie roma, cu dizabilități, etc);

b) 10 copii ai căror părinți sunt plecați la munca în străinătate,

  55 persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc singure si/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie:

a) 45 persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;

b) 10 persoane vârstnice vulnerabile social care locuiesc singure sau nu beneficiază de sprijin în gospodărie

140 de persoane adulte șomere sau inactive aflate în situații de vulnerabilitate economică și socială provenite din familiile monoparentale, familiile cu peste 3 copii, familiile având copii cu dizabilități, victime ale violentei domestice și familiile cu risc de violență domestică, etc

La nivelul întregului proiect se va asigura accesul pentru min 126 de persoane de sex feminin (50%) din numărul total de 251 persoane ce vor fi acompaniate prin proiect fiind astfel puse în valoare temele orizontale de egalitate intre femei și bărbați, egalitatea de șanse și nondiscriminare.

Categoriile și dimensiunea GT sunt corelate cu natura și complexitatea activităților implementate și cu resursele puse la dispoziție prin proiect, GT fiind compus doar din persoane care beneficiază în mod direct de activitățile proiectului.

Centrul Multifuncțional de zi „Împreună pentru egalitate” din comuna Balta Albă, jud Buzău care reprezintă proiectul hard de infrastructura socială finanțat prin PNDR 2014-2020 (Strategia de Dezvoltare Locala Crivățul de Sud Est) va deveni operațional și va deservi grupul țintă din comunitatea marginalizată.

Grupul țintă va participa la următoarele activități, astfel:

COPIII

a) minim 46 copii vor participa la Servicii sociale pentru copii proveniți din familii cu risc social;

b) minim 10 copii vor participa la Servicii sociale pentru copii care au părinții plecați la muncă în străinătate

PERSOANELE VÂRSTNICE

a) minim 45 de vârstnici vor participa la Servicii socio-medicale de natura socială de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice;

b) minim 10 vârstnici vor participa la Servicii sociale îmbătrânire activa pentru vârstnici în cadrul Centrului Multifuncțional de zi.

ADULȚII

a) minim 140 de persoane neocupate care participă la servicii de sprijin pentru accesul pe piața muncii și ocupare – Informare și consiliere profesională, mediere pentru piața muncii, Formare profesională.

b) minim 40 femei care participă la Workshop-uri FEMINA și la Șezătorile culturale rurale

( servicii sociale – consiliere socială și informare)

c) minim 100 persoane vor participa la Workshop-uri Stil de viață sănătos și Workshop-uri măsuri de prim ajutor

d) minim 140 persoane vor participa la Seminarii de responsabilizare socială pe teme de implicare civică și nediscriminare și Seminarii de atitudine ecologică și dezvoltare durabilă.

COPIII ȘI PERSOANELE VÂRSTNICE

Minim 111 persoane din gospodăriile comunității marginalizate vor beneficia de Îmbunătățirea condițiilor de locuit.

Rezultate așteptate:

R1. Minim 251 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizata acoperita de SDL a GAL Crivățul de Sud-Est identificate, înregistrate și menținute în grupul țintă pe tot parcursul proiectului.

R2. Minim 46 de copii din familii aflate în situații de dificultate și 10 copii ai căror părinți sunt plecați la munca în străinătate, sprijiniți prin acordarea de serv sociale în cadrul Centrului multifuncțional de zi; 46 copii sprijiniți prin acces la servicii sociale; 15 ateliere creative; 46 pachete rechizite și produse de igiena distribuite copiilor; min 10 copii consiliați psihologic și pentru care relația părinte-copil a fost îmbunătățită; 1 InfoPoint funcțional pentru facilitarea comunicării părinte-copil; min 2 întrevederi online părinte copil organizate/luna prin intermediul InfoPoint; 2 excursii organizate pentru 10 copii; un serviciul social livrat copiilor.

R3. Minim 45 de vârstnici sprijiniți prin acordarea de servicii socio-medicale de natura socială prin servicii mobile de îngrijire la domiciliu și minim 10 vârstnici beneficiari de servicii sociale – îmbătrânire activa – în cadrul Centrului multifuncțional de zi.

R4. Minim 40 femei sprijinite prin acordarea de servicii de consiliere socială în cadrul centrului multifuncțional de zi și prin activități culturale – min 40 femei beneficiare de servicii sociale; 6 Work-shop-uri FEMINA organizate; 6 șezători culturale rurale organizate; 40 kituri de prevenție și sănătate.

R5. Minim 100 persoane cu acces la servicii sociale – consiliere socială și informare prin instruire privind adoptarea unui stil de viață sănătos și participarea la Workshop-uri – masuri de prim ajutor – 5 Workshop-uri “Stil de viață sănătos”; 5 Workshop-uri – masuri de prim ajutor „ INVATA SA AJUTI!”; 400 broșuri SANATATE PENTRU TINE, SANATATE PENTRU TOȚI; 1 protocol de colaborare cu cel puțin 1 cabinet medical din comunitatea marginalizata; 100 seturi de prim ajutor distribuite.

R6. Minim 140 persoane adulte responsabilizate social și ecologic prin instruire privind implicarea civica și nediscriminarea și prin instruire în teme de ecologie și dezvoltare durabilă – 5 Seminarii de atitudine ecologica „ Viața pentru mediu. Viața pentru om”.

R7. Cel puțin 140 de persoane neocupate care au beneficiat de sesiuni de servicii de stimulare a ocupării forței de munca – 140 de persoane din GT beneficiare de informare și consiliere profesionala; 140 de persoane din GT îndrumate la programe de formare profesionala; 140 de persoane din GT mediate; 35 de ședințe de mediere organizate; 35 de persoane ocupate prin loc de munca sau activitate independenta.

R8. Cel puțin 140 de persoane care au participat la programe de formare profesionala , 10 cursuri de formare profesională.

R9. Minim 112 persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant.

R10. Minim 35 persoane ocupate (loc de munca sau activitate independenta).

R11. Mediul de locuire îmbunătățit pentru cel puțin 111 persoane din comunitatea marginalizata.

R12. 251 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizata rurala de pe teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala a GAL – Crivățul de Sud-Est sprijinite prin masuri/ operațiuni integrate.

Data începerii proiectului: 28.01.2021

Data finalizării proiectului: 28.12.2023

Durata proiectului: 35 luni

Valoare proiect: 3.511.081,02 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiect: Participare activă la viața comunității prin implementare de servicii integrate în teritoriul GAL Crivățul de Sud-Est

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contract POCU: POCU/303/5/2/130273


Stiri Buzau

EMAG

By Olteanu Mariana

Între identitate şi schimbare, prefer schimbarea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *